člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Klientske centrum

Dôležité čísla

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Údržba

Zaujímavé informáciePortál POSCHODOCH (31.03.2017)

Vážení užívatelia,
oznamujeme vám, že v rámci zvýšenia informovanosti o správe bytov a bytových domov, spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o., vám ponúka možnosť prístupu k finančným a technickým údajom o vašom byte a dome. Prístup je riešený prostredníctvom internetového portálu www.poschodoch.sk. Registrácia k portálu je možná registračným kódom, prideleným každému užívateľovi a uvedenom na prvej strane koncoročného vyúčtovania. Po zadaní tohto kódu do portálu, budete zaregistrovaní a budete môcť portál využívať. Užívanie portálu je od 01.04.2017 úplne zadarmo. Ak máte záujem o túto službu, môžete si prácu s portálom bezplatne vyskúšať v demoverzii, dostupnej priamo na stránke www.poschodoch.sk. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sa na portáli POSCHODOCH môžu oboznámiť napríklad aj s týmito informáciami:
-Návod na odvzdušnenie radiátorov.
-Pravidlá pri odpočítavaní stavu meradiel energií slúžiacich k ročnému vyúčtovaniu a ich kontrola počas roka.
-Povinnosti a práva zvoleného zástupcu vlastníkov.
Bližšie informácie ako aj spôsob registrácie nájdete priamo na portáli www.poschodoch.sk.


Bližšie informácie o poistení zodpovednosti z bežnej činnosti.

Zástupcovia vlastníkov bytov v tomto období obdržali oznam o možnom exkluzívnom poistení zodpovednosti z bežnej činnosti obyvateľov domácností. Súčasťou tohto oznamu je spracované písomné hlasovanie, ktoré je v zmysle zákona potrebné k uzatváraniu poistných zmlúv pre domy. Na základe požiadaviek o bližšie informácie pre vlastníkov bytov uvádzame:
Poistenie zodpovednosti z bežnej činnosti rieši (napr.):
- vytopenie suseda z vodovodných batérií, sifónu, prasknutej hadice prívodu do batérie
- vytopenie suseda po vytečení práčky napr. vypadnutá odpadová hadica, prasknutá prívodná hadica
- škody spôsobené susedom po prasknutí akvária
- škody spôsobené pri športovaní, pri detských hrách a podobne, napr. ublíženie inému na zdraví alebo majetku, ako aj na živote.
Vlastníci bytov si po dojednaní tohto poistenia môžu zo svojich súkromných poistných zmlúv úplne zrušiť poistenie zodpovednosti. Zariadenie domácnosti by si mali ponechať poistené.
Ak potrebujete ešte bližšie informácie, môžete volať na t.č. 0914 344 569, Ing. Blaško, Eurofin


Ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu.

Úhrada nedoplatku pomocou QR kódu. Vo vyúčtovacej zostave je v spodnej časti prvej strany vytlačený štvorec, zložený z bielych a čiernych štvorcových modulov. V tomto štvorci sú zakódované všetky informácie potrebné na úhradu nedoplatku. Úhrada je potom veľmi jednoduchá. Stači len zosnímať kód z vyúčtovacej zostavy prostredníctvom mobilného telefónu s nainštalovanou príslušnou aplikáciou svojej banky a následne platbu potvrdiť.
Jednoduchý a zrozumiteľný popis toho, čo sa vo vyúčtovacej zostave nachádza, nájdete tu-vyúčtovanie.


Úsporné svetlá pre vaše spoločné priestory alebo byty. (7.08.2012)

Zaujímajú vás úsporné svetlá pre spoločné priestory a vaše byty? Viac sa dozviete na www.ledpohoda.sk alebo u zmluvného partnera v špecializovanej predajni LED výrobkov LED pohoda, kde si užívatelia v správe našej spoločnosti môžu pri nákupe uplatniť 5% zľavu.


Oznámenie o možnosti priznania sadzby elektriky pre spoločné priestory. (17.05.2012)

Službyt Nitra, s.r.o., ako správcovská spoločnosť, oznamuje jednotlivým vlastníkom a nájomníkom bytov, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil "Podmienky pre priznanie distribučnej sadzby pre domácnosť" pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. V súčasnej dobe sú pripravené podklady pre podanie žiadosti o priznanie sadzieb, ktoré vyžadujú aj Vašu spoluprácu pre zistenie identifikačných údajov, ktoré budú v písomnej forme zaslané aj Vášmu zástupcovi domu. Nakoľko už v roku 2011 sme u 15 bytových domoch znížili sadzbu pre spoločné priestory, ponúkame aj Vám túto možnosť.


Označenie budov. (20.04.2012)

V súlade so zmluvou o výkone správy čl. II, ods. 5., pristúpi v najbližšom čase Službyt Nitra, s.r.o. k realizácii označenia objektov, v ktorých vykonáva správu. Uvedené označenie má slúžiť k zlepšeniu informovanosti a je v súlade s požiadavkou zmluvných organizácií ako:

poisťovne
servisné organizácie
polícia
certifikačný orgán ISO
dodávatelia energií
a pre promptné riešenie havárií.


Informácia o poistení bytových domov. (1.3.2012)

Ochrana vášho majetku je jednou z priorít nás ako správcu. Chceme vás preto aj touto formou informovať o tom, že s platnosťou od 1.1.2012 bola prehodnotená poistná zmluva na poistenie súboru bytových domov. Ako člen Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) sme využili možnosť uzavrieť novú zmluvu s nadštandardnými podmienkami. Informácia o nových exkluzívnych zmluvných podmienkach poistenia prehľadne spracovaných, vám bude pre zlepšenie informovanosti na váš bytový dom zaslaná prostredníctvom voleného zástupcu a v prípade záujmu prezentovaná aj na oznamovacej tabuli domu.


Upozornenie. (12.12.2011)

V zmysle § 51 odst. 1 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a v zmysle zásad požiarnej bezpečnosti v obytných budovách, ktoré sú v správe Službytu Nitra, s.r.o. dôrazne žiadame všetkých majiteľov bytov o trvalé udržiavanie spoločných priestorov v takom stave, aby v nich neboli skladované rôzne materiály, ktoré by v prípade vzniku požiaru znemožnili evakuáciu osôb prípadne zapríčinili vznik požiaru. V prípade, že nebudú priestory trvale udržiavané, preberáte plnú zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.