člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Klientske centrum

Dôležité čísla

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Údržba

Profil spoločnosti


Základné údaje o spoločnosti

zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Nitra
sídlo spoločnosti: Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
je platcom DPH, IČ DPH: SK 2020406388
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N
IČO: 31 447 929
základné imanie: 2 023 468 EUR (60 959 000.- Sk)
počet zamestnancov k 31.12.2022: 91
etický kódex zamestnancov spoločnosti Zobraziť
zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. Zobraziť
osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov Zobraziť
riaditeľ spoločnosti Zobraziť
výročná správa za rok 2023 Zobraziť
správa nezávislej auditorky k ÚZ zostavenej k 31.12.2023 Zobraziť

Počet spravovaných objektov a priestorov k 31.12.2023:

počet spravovaných bytových domov v osobnom vlastníctve: 222
počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve: 7211
počet spravovaných bytových domov v vlastníctve mesta NItra: 30
počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta NItra: 1028
počet spravovaných bytových domov v vlastníctve obce Ivanka pri Nitre: 2
počet spravovaných bytov vo vlastníctve obce Ivanka: 38
počet spravovaných objektov s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Nitra: 64
z toho polikliniky: 3

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú správu, prevádzku a údržbu bytového a nebytového fondu v členení:


Správa, prevádzka a údržba bytov v osobnom vlastníctve. V súlade so zákonom č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien, uzatvára spoločnosť s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov „Zmluvu o výkone správy“. Zmluva sa uzatvára s týmto predmetom činnosti:

prevádzka, údržba a opravy nebytových priestorov a príslušenstva bytového domu
dodávka plnení a služieb spojených s využívaním bytov a nebytových priestorov definovaných v zmluve

Správa, prevádzka a údržba bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta NITRA v nadväznosti na „Koncepciu rozvoja bývania v mesta Nitra“ a zahrňuje:

bytové jednotky v domoch opatrovateľskej služby (DOS)
nájomné komunálne byty postavené s podporou štátu
nájomné komunálne byty nižšieho štandardu
nájomné komunálne byty (určené na odpredaj v zmysle zákona č. 182/93 Z.z.)
nájomné komunálne byty - Dvorčanská 63 a Senior dom, Krčméryho 2C

Prenájom nehnuteľností a s ním súvisiacich práv

nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na ul. Janka Kráľa 122 v Nitre
nehnuteľností vo vlastníctve mesta, v správe Službytu Nitra, s.r.o.

Správa, prevádzka a údržba zdravotníckych zariadení

poliklinika Chrenová
poliklinika Klokočina
Zubná poliklinika Párovce

Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

odpredaj bytov a nebytových priestorov je realizovaný v zmysle zákona č.182/1993Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov