člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Klientske centrum

Údržba

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Služby - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006Profil verejného obstarávania.


Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Službyt Nitra, s.r.o., Janka Krála 122,949 01 Nitra
IČO: 0031447929
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bielik., riaditeľ a konateľ spoločnosti

Profil:
Službyt Nitra, s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek, zabezpečujú pracovníci (technického oddelenia, informatiky, energetiky a odd. správcovstva) podľa vnútornej smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.


Vyhlásené VO - §9 odst. 9 zákona o VO

Ukončené VO


Obstarávanie podľa zákona č.205/2014 Z.z. a 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Vyhlásené obstarávania